RS-Trade s.r.o., Privátne Gynekologické Centrum - RoyalGYN
Alžbetina 55, 2.posch., 040 01 Košice, Slovenská republika
*Tel.: +421 908 988 311 *Fax:+421 55 6325002, *E-mail: rozp@post.sk., www.gynea.sk
O nás

Služby:
  - ultrasonografia
  - gynekológia
  - preventívne prehliadky
  - pôrodníctvo
  - homeopatia
  - sexuológia

Objednanie

Ako nás nájdete

Otázky pre odborníka - FAQ

Vzdelávania o zdraví žien

Vedecká činnosť:
  - prednášky
  - publikácie

Monografia

Naši partneri
__________________________
3D/4D ultrasonografia
4D babygramPUBLIKÁCIE V DOMÁCEJ A ZAHRANIČNEJ LITERATÚRE:


stiahnite si

 

1./01 02 1991 - Rozprávka P.,Šimko J.,Lazar I.,Dovala F.,Koreň P.: * Porovnanie indikácii a následkov po UPT pred a po novelizácii interupčného zákona I.*. Zborník prác celoštátnej konferenciemedzinárodnou účasťou - Populačné otázky.,VSTlačiarne Košice, str.4.

2./Duben 1991 - Rozprávka P. , Šimko J. : * Účinok  aplikácie kortikoidov na fosfolipidy v plodovej vode u gravidít ohrozených predčasným pôrodom. * Československá gynekológie 56, 1991,číslo 3. , str. 229.

3./ Duben 1991 - Oberleová M.,Dovala F.,Mikulová M.,Lazar I.,Rozprávka P.,Tóthová M.,Jendželovská S.: * Podiel rómov na perinatálnej úmrtnosti a predčasných pôrodoch * Československá gynekológie 56, 1991,číslo 3. , str. 216.

4./Listopad 1991 - Rozprávka P.,Šimko J.,Lazar I.,Dovala F.,Koreň P.: * Porovnanie indikácii a následkov po UPT pred a po novelizácii interupčného zákona * Československá gynekológie 56, 1991,číslo 7-8. , str. 452

5./Duben 1992 - Rozprávka P.,Šimko J.: Vplyv aplikácie kortikoidov na hladinu fosfolipidov v plodovej vode u gravidít ohrozených predčasným pôrodom. * Československá gynekológie 57, 1992,číslo 2. , str. 87.

6./Prosinec 1993 - Rozprávka P.,Pačin J.: * Význam flowmetrie v diferenciálnej diagnostike adnexálnych tumorov.The significance of flowmetry in diagnosing of adnexal masses * Gynekolog,1993, ročník 2., číslo 6. str.145.

7./Jún 1994 - Rozprávka P.,Pačin J.:Zmeny fetoplacentár-nej cirkulácie v III. trimestry gravidity.,Zborník prác vedecká konferencia SGPS a ČGPS, 1994,Bratislava.,str.82.

8./Červen 1994 - Rozprávka P. , Pačin J. : *  Význam  Collor-Flowmetrie /CFI/ v diferenciálnej diagnostike adnexálnych tumorov.Importance of Collor-flowmetry in the differential diagnosis of Adnexal Tumors * Česká Gynekologie 59, 1994,číslo 4. str.117-121.

9./ Sept. 1994 - Rozprávka P.,Pačin J., * Significance of color flowmetry in diagnosis of adnexal masses.* International Journal of Gynecology and Obstetrics Supplement 1. to Volume 46., page 215.

10./ Říjen 1995 - Rozprávka P.,Pačin J. : *   Diferenciácia tehotenstiev komplikovaných gestózou  na   základe parametrov fetoplacentárnej cirkulácie - Index centralizácie obehu plodu  * Gynekolog , Hradec Králove  1995, ročník 4.,číslo 5., str.154-157.

(Práca bola vedeckou komisiou Slovenskej Gynekologicko- pôrodnickej Spoločnosti  ohodnotená * CENOU MLADÝCH GYNEKOLÓGOV *  za najlepšiu vedeckú publikáciu mladých gynekológov v roku 1995 .)

11./1995 - Rozprávka P.: * Farebná dopplerovská sonografia  v pôrodníctve a gynekológii *, Praktická gynekológia ,  2, 1995 , číslo 2., str.81-84.

12./1995 - Rozprávka P.: * Súčastný stav zdravia žien vo svete*  Časopis Pulzus 2/95.str. 27.

13./1995 - Rozprávka P.: Význam farebnej flowmetrie /CFI/ v diferenciálnej diagnostike adnexálnych tumorov. The significance of the Collour-flowmetry in the differential diagnosis of Adnexal Tumours *.  Slovenská Gynekológia a pôrodnictvo ročník 1.,číslo 2., str 6-10.

14./ 1995 - Rozprávka P.,Pačin J.: * Zdravie žien vo svete* Správa zo Svetového kongresu FIGO ,  1994,  Montreal  Kanada .  Slovenská Gynekológia a pôrodnictvo 2.,číslo 1., str 31.-33.

15./1995 - Pačin J.,Mudroňova B.,Rozpravka P.:Poruchy trombocytov a ich vplyv na priebeh gravidity,pôrodu a zdravotný stav novorodenca.Disturbances of thrombocytes and their impact on the pregnancy,labour and health condition of the newborn. Slovenská Gynekológia a pôrodnictvo 2.,číslo 2., str 53.-55.

16./ 1999 - Rozpravka P.,Pačin J.,Ostro A.:* Fetal Vascular resistance changes of intrauterine growth retarded fetuses*.Book Abstract 2nd International Congress on New Technologies in Reproductive medicine,Neonatology and Gynecology.,Supplement 1.to Volume 2., p. 213.-214.

17./ 2000 - Rozpravka P.,Pačin J.,Ostro A.:* Manažment gravidity s detekovanou intrauterinnou retardáciou rastu plodu z aspektu hodnotenia fetoplacentarnej cirkulacie * Management of pregnancy with detected intrauterine growth retarded fetus from point of view of fetoplacental circulation. Slovenská gynekológia a pôrodníctvo, / Ročník 7.,číslo 2.,.strana.71.-77.

18./ 2000 - Rozpravka P.,Ostro A.,Pačin J.:

* Hodnoty Indexu Pulzatility/PI/ a Rezistens Indexu /RI/ Arteria Cerebri Media u plodov počas fyziologickej gravidity * Pulzatility Index and Rezistens Index Values of Middle Cerebral Artery of The Fetuses During Normal Pregnancy. Gynekolog, Ročník 9, číslo 6.,strana 234.-236.

19./2000 - Rozprávka P.:Farebná dopplerovská sonografiapôrodnictve / Pačin J.,Ostró A. / Slovenská gynekológia a pôrodníctvo, / Ročník 7.,číslo 3.,.strana 169.

20./ 2000 - Rozpravka P.,Ostro A.,Pačin J.:

* Hodnoty Indexu Pulzatility/PI/ a Rezistens Indexu /RI/ Arteria Cerebri Media u Plodov s Detekovanou Intrauterinnou Retardáciou Rastu Plodu. * Pulzatility Index and Rezistens Index Values of Middle Cerebral Artery of The Fetuses with Detected Intrauterine Growth Retardation. Gynekolog, Ročník 9, číslo 6.,strana 236.-239.,CZP Press, ČESKÁ Republika.

21./ 2001 - Rozpravka P.,Ostro A.,Pačin J.:

* Dopplervelocimetria arteria cerebri media * Middle cerebral artery dopplervelocimetry. Slovenská gynekologia a pôrodnictvo, Ročník 8, číslo 3., strana 123.- 126.

22./ 2001 - Rozpravka P.,Ostro A.,Pačin J.:

·     Diferencovane hodnotenie prietokuarteria cerebri media vo vzťahu k stavu plodu.* Differentiated Evaluation of Blood Flow Middle Cerebral Artery in Relation to the Fetal Well-Being., Česká gynekologie, Ročník 66,čislo 2.,strana 91.-96.,MTT Press Praha, Česká Republika.,MEDLINE/Index Medicus,ISSN 1210-7832

23./ 2001 Rozpravka,P.,Rizvi,J.: Collor Doppler Flow Velocimetry in Antenatal Middle Cerebral Artery Circulation.Seychelles Medical and Dental Journal.,Volume 2.,No 1., page 26.

24./2002 - Rozpravka P.,Ostro A.,Ritzvi J.:Fetal cerebral circulation changes in relation to the fetal well-being. Česká gynekologie, Ročník 67,suplementum 2.,strana 65.,MTT Press Praha, Česká Republika.,MEDLINE/Index Medicus,ISSN 1210-7832

25./ 2003 - Rozpravka P.,Dankovčík R.,Hredzák R.,Adam J.: Hysteroskopiamanažmente endometriálneho karcinómu.Lekárske listy,ročník 2003, číslo 17.,strana 10.-11.

26. / 2001 - Rozprávka P.:,Knižná monografia : Farebná dopplerovská sonografiapôrodníctve.,Tlač: Compugraph s.r.o.,Edícia v Košiciach 2000,Slovenská Republika. Registracia ISBN -80 - 968289-2-4. 120 strán,21 obrázkov,44 tabuliek,Compact Disc 3D Ultrasonografia.

27./ Spoluautorstvo učebných textov.: Praktická gynekológia a pôrodnictvo. Pačin J. a kolektív.:

Rozpravka P.: Kapitola 3. Diagnostické a vyšetrovacie metódy počas gravidity,Vydavateľstvo Michala Vaška,Prešov,Registrácia ISBN 80-7165-104-4.

28./ 2002 - Rozpravka P., Ostro A.,Ritzvi J.: Fetal cerebral circulation changes in relation to the fetal well-being. Book Abstract XVIIth  European Congress of Obstetrics and Gynecology,Supplement 2-2002, p.65.

29./ 2003 - Rozpravka P., Ostro A.,Ritzvi J.: Hodnoty pulzatility index(PI),Rezistens index(RI) vo fetálnej aorte v priebehu fyziologickej gravidity a vzťah k IUGR plodu. Slovenská gynekologia a pôrodnictvo, Ročník 10, číslo 3., Suplement 1,strana 51.

30./ 2004 - Rozpravka, P., Rizvi, J., Bujňák,J., Grešová A.,Toporcerová, S.,Urdzík,P.:

Charakteristika prietoku vo fetálnej aorte a význam  hodnotenia u   tehotností  komplikovaných  hypertenziou a preeklampsiou.Fetal aortal bifurcation colour doppler flowmetry characteristics and significance for PIH-complicated pregnancies and praeeclampsia,eclampsia. Gynekolog,2004

31./ 2004 - Rozpravka, P., Urdzík,P., Bujňák,J.,:

Prínos hysteroskopie k diagnostike karcinómu endometria. Gynekolog, 2004.

32./ 2004 - Rozpravka P., Ritzvi J.,Muel J.,Ostro A.: Descending Aorta Flowmetry(DAOF) Impact for termination of the pathological pregnancy. Book Abstract XVIIIth  European Congress of Obstetrics and Gynecology,Supplement 2-2004, p.127.

33./ 2004 - Rozpravka, P., Rizvi, J., Bujňák,J., Grešová A.,Toporcerová, S.,Urdzík,P.:

Hodnoty PI,RI v  oblasti bifurcatio aortae u plodov s detekovcanou IUGR. PI,RI values aortal bifurcation area of the  intrauterine growth retarded fetuses.Česká Gynekologie,2004

34./ 2004 - Rozpravka, P.,Bujňák,J.,Urdzík,P.,Grešová A.:

Charakteristiky farebnej dopplerovskej analýzy prietoku vo fetálnej aorte. Collour dopplervelocimetric curve flow characteristics of the fetal aorta.Slovenská gynekológia a pôrodníctvo,2004

 

 

Kosice   20 jun 2004                      MUDr.P. Rozpravka Ph.D.